Gezelligheid is hier de winnaar.  

 

Wij zijn een vereniging van boulers die louter om het plezier en de ontspanning de jeu de boules sport bedrijven.

Wij bestaan sinds 1994 en tellen momenteel 46 leden .

Iedere maandagavond zijn wij actief op de  nieuwe banen In het Molenpark te Urmond.

Met veel inspanning is hier in een voormalige tenniskooi een prachtig Jeu de Boules baan gerealiseerd. 

We hebben nu de beschikking over 12 buiten banen, dit aantal wordt nog uitgebreid naar ca 24.

Het buitenseizoen loopt van april t/m september..

Wilt u meer weten kom eens kijken op de maandagavond v.a. 18:45h of neem contact op via de tab contact.

 

 

 

 

In het najaar van 1993 werd op initiatief van Kees Verhoeve in de buurt Raadhuisstraat een bijeenkomst georganiseerd waar in de interesse voor een Jeu de boules club werd gepeild.

In deze bijeenkomst bleek dat er zeker interesse was.
Niet alleen ouderen waren geinteresseerd maar ook jongere bewoners van de buurt wilde wel mee doen.
In het voorjaar van 1994 is de vereniging tijdens een bijeenkomst opgericht.
Kees Verhoeve stelde zijn prive tuin achter zijn stulpje (het Oude Gemeentehuis)ter beschikking waar de banen 2 stuks en in een later stadium 4 zouden worden gerealiseerd. 
In een nog later stadium werd er zelfs een heuse llantaarnpaal geinstalleerd met 2 lampen om ook in de late avonduurtjes te kunnen spelen.
In het voormalig lijkenhuisje konden we terecht om te schuilen en een door Ria gezet Brabants bakje te nuttigen.
Op deze wijze hebben we vele jaren met heel veel plezier de maandagavonden doorgebracht. 
in 2009 zijn wij verhuisd naar de banen bij Fam v Mulken aan de Bergerweg.
De reden voor verhuizing was omdat Kees en Ria het iets rustiger aan wilden gaan doen en hun prachtige Oude Raadhuis van de hand deden.
Wij zaten op dat moment wel in zak en as want waar moesten wij nu gaan spelen met onze inmiddels ruim 30 leden.
Gelukkig boden Lei en Ria v Mulken ons de helpende hand en stelde hun fraaie achterom ter beschikking om als tijdelijk onderkomen te dienen.
In no time werden met de nodige inzet van de leden hier banen gerealiseerd, eerst 6  en een jaar later na het draaien van het speelveld zelfs 7.
De club is inmiddels uitgegroeid tot 40 leden uit div windstreken en allang niet meer allen uit de buurt Raadhuisstraat.
In 2013 stonden we alweer voor een nieuwe uitdaging.
Met ondersteuning van de Gemeente Stein zijn we in de gelegenheid om een vaste plek binnen de Steinse samenleving te veroveren en banen aan te leggen in het Molenpark in Urmond op een stel oude tennisbanen die bij LTC Urmond overbodig waren geworden.
Dit project is nu in volledig afgerond en wij spelen hier dan ook al jaren met veel plezier mede door een perfecte samenwerking met de tennisvereniging LTC Urmond.

 

Hier beneden ziet u 2 oude documeneten uit de oprichtingsfase in1994.

 

 

Huishoudelijk reglement Jeu de Boules vereniging Urmond dd.01-02-2014.

Artikel 1. Rechten en verplichtingen van de leden.

1.1.   Een persoon is lid als hij/zij staat ingeschreven op de ledenlijst en daarbij de jaarcontributie, jaarlijks vast te stellen door de ALV, heeft voldaan.  
Een contributiejaar is gelijk aan een kalenderjaar.

1.2.   Indien het lidmaatschap wordt aangegaan na aanvang van het contributiejaar, dan berekent de penningmeester, wat er voor dat lopende jaar verschuldigd is. Voor het betalen van de contributie ontvangt men een oproep.

1.3.   Leden zijn verplicht wijzigingen van het woon- en e-mailadres, zo spoedig mogelijk aan het secretariaat door te geven.

1.4.   Opzegging van het lidmaatschap dient men schriftelijk of per e-mail vόόr 31 december bij het secretariaat van de vereniging in te dienen.

1.5.   Bij opzegging van het lidmaatschap zal  geen restitutie van de contributie worden gedaan.

1.6.    Ieder lid wordt  geacht bereid te zijn tot het uitvoeren van taken of activiteiten binnen de vereniging.


Artikel 2. Gebruik banen.

2.1.   Toegang tot de banen hebben alle leden die aan hun contributie verplichtingen hebben 
voldaan.

2.2.   Het betreden van het complex cq de banen geschiedt volledig op eigen risico.

2.3.   Voor elk lid is er de combinatiesleutel van de poort beschikbaar. (cijfercombinatie) Het lid wordt geacht deze combinatie geheim te houden . Misbruik van de combinatie kan uitsluiting tot gevolg hebben.

2.4.   De banen zijn (buiten de vaste speelavonden) dagelijks vrij voor gebruik. 

2.5.   De baanverlichting dient uiterlijk om 23:00h uitgeschakeld te zijn (gemeente verordening).

2.6.   Mocht er een verschil van mening ontstaan tussen tennissers en Jeu de Boules-spelers, dan 
wordt het bestuur hierover ingelicht. Bestuur handelt naar bevind van zaken. Geschillen tussen leden van de JdB onderling dient melding gemaakt te worden  bij het bestuur. Ook hier zal het bestuur, zo nodig  gehoord de partijen, naar bevind van zaken handelen.

2.7.   Elk lid mag buiten de vaste speelavond(en) gastspelers meenemen. Hiervoor moet een introducébijdrage bij de penningmeester worden voldaan. De hoogte van hiervan wordt  jaarlijks vastgesteld door de ALV. Na gebruik dient men de banen en het terrein in goede orde (geëgaliseerd) achter te laten.

2.8.   De leden en introducés van de Jeu de Boules vereniging worden geacht de huis- en gedragsregels van de tennisvereniging LTC Urmond te respecteren.

2.9.   De banen zijn voor activiteiten buiten de vaste speeldagen van de Jeu de Boules vereniging  te huur. Het moet hier wel gaan om Jeu de Boules activiteiten. Verhuur aan derden en of (familie) leden kan alleen na toestemming van het Bestuur.

2.10.   Mocht er onverhoopt schade worden toegebracht aan de eigendommen van JdB ver Urmond, LTC Urmond , het complex of de opstallen, dan wordt  geacht dit direct te melden bij het bestuur om een goede afhandeling te waarborgen.

 

Artikel 3. Gebruik kantine.

 

3.1. De kantine is op werkdagen geopend van  19:00h – 23:00h.

3.2. Men wordt geacht de consumpties te voldoen met de bij de penningmeester verkrijgbare consumptiekaarten.

3.3. Is men niet in het bezit van een consumptiekaart dan gelden de prijslijst tarieven.

3.4. Consumpties dient men zelf af te halen en lege glazen terug te brengen.

3.5. Er mogen geen consumpties worden meegenomen naar het JdB terrein.

3.6. Van alle leden word verwacht de tafels in de kantine opgeruimd en schoon te houden en achter te laten.

3.7. Alle leden zijn zelf aansprakelijk voor aangebrachte schade e.d. hierin heeft de vereniging of het bestuur geen enkele verantwoordelijkheid.

3.8. In de kantine is een rookverbod.                                                                                                                                                          Artikel 4. Vergaderingen. 

4.1. Er worden tenminste een algemene jaarvergadering  (AJV)  en een algemene ledenvergaderingen (ALV) in een boekjaar gepland. Indien het bestuur dit noodzakelijk acht kunnen er meer ALV's gehouden worden. Voor elke vergadering worden de leden middels een schrijven geïnformeerd.

4.2. In de jaarvergadering worden zaken van het afgelopen jaar behandeld en het financieel verslag zal aan de orde komen

4.3. In een ALV komt het rooster van aftreden aan de orde. Een aftredend lid is volgens rooster wel/niet herkiesbaar. 

4.4. Indien een bestuurslid wil aftreden, zoekt het bestuur, met in achtneming van de  statuten, een vervanger, die de functie kan en wil aanvaarden.

4.5. Een kandidaatstelling door de leden geschiedt door inlevering van een schriftelijke verklaringvan bereidheid van de kandidaat, met ondertekening door tenminste vijf leden.Artikel 5. Slotbepaling.

5.1. Dit reglement kan aangepast worden na bespreking van de punten in een ALV 
en met goedkeuring met meerderheid van stemmen van de vergadering.

5.2. Voorstellen tot aanpassing, wijziging of uitbreiding dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur.

5.3. Dit reglement zal op de website van de vereniging gepubliceerd worden. 
Leden die een exemplaar van het reglement willen ontvangen kunnen dit melden.

5.4. In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur in overleg met betrokkenen.


Namens het bestuur van Jeu de Boules vereniging Urmond.

Overzicht commissies Jeu de Boulesvereniging “Urmond”     Maart 2017


Commissie: wedstrijdindeling

Functie

Naam

taken

Voorzitter:

Jan Hendrix

De commissie wedstrijdindeling zorgt voor de indeling van de spelers op de competitiespeelavond en/of bij andere gelegenheden . Zij verwerken de resultaten in de competitiestand.

lid:

Martin Koppen

lid:

 

lid:

Gerrit Dam

lid:

Piet Booij

lid:

Paul Hacking

 

Commissie: scheidrechters

Functie

Naam

taken

Voorzitter:

Paul Hacking

De commissie scheidsrechters zorgen voor een juiste uitspraak bij geschillen tav van de spelregels cq score tijdens de partijen. Bij twijfel plegen zij onderling overleg en maken afwijkingen bespreekbaar binnen de vereniging.

lid:

Piet Booij

lid:

vac

lid:

vac

 

 

Commissie:Bar, kantine en activiteiten

 

Functie

Naam

taken

Voorzitter

M. Koppen

De commissie kantine en activiteiten zorgen voor een adequate bezetting van de kantine op onze toegewezen avonden en verrichten hier de nodige werkzaamheden tevens zorgen zij voor de organisatie van evt nevenactiviteiten.

lid:

Jan Hendrix

lid:

vac

lid:

Mia Geelen

lid:

Yvonne

lid:

Dick van de Veen

lid:

 

lid:

Piet Booij

lid:

Joop Stoffers

 

Commissie: Techniek & Banen

Functie

Naam

taken

Voorzitter:

Joop Stoffers

De commissie techniekt zorgt voor het in optimale staat zijn van de banen, technische installaties ,opstallen en meubilair.

lid:

Jan Hendrix

lid:

Huub Pepels

lid:

vac

lid:

 

 

 

6e Opmaak na wijzigingen 12 oct 2021